Sunday, June 7, 2009

ဖြဲ႔စည္းပံု ဥပေဒ ဟာကြက္ေၾကာင့္

ဖြဲ႔စည္းပံု ဥပေဒ ဟာကြက္ေၾကာင့္ အဓမၼ လုပ္အားေပး လမ္းပြင့္ေနဟု အိုင္အယ္လ္အို(ILO) ေျပာ

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အဓမၼလုပ္အားေပး ရပ္တန္႔ႏိုင္ေရး ေသခ်ာေစရန္အတြက္ ေနာင္ႏွစ္တြင္ အတည္ျဖစ္ေတာ့မည့္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒသစ္ပါ ခြ်တ္ယြင္းအားနည္းခ်က္မ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ႏွင့္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကို ျပင္ဆင္ေပးပါရန္ ျမန္မာစစ္အစိုးရအား ႏိုင္ငံတကာ အလုပ္သမား စံညႊန္းမ်ားေကာ္မတီက ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္ ၁၄ ခုတြင္ တခုမွအပ က်န္ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္း အားလံုးတြင္ အဓမၼလုပ္အားေပး ဆက္လက္ခိုင္းေစဆဲရွိေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားအေနျဖင့္ ဤျပႆနာကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ ႏိုင္ငံေရး ဆႏၵမရွိေၾကာင္းျဖင့္ ၁၉၃ဝ အဓမၼလုပ္အားေပး စာခ်ဳပ္ကို ရည္ညႊန္းကာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ILO) ၏ ကြ်မ္းက်င္မႈေကာ္မတီတရပ္က ဆံုးျဖတ္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

အဓမၼလုပ္အားေပးကို ထိေရာက္စြာ တားဆီးပိတ္ပင္ႏိုင္ေရးအတြက္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရန္၊ အဆိုပါ ပိတ္ပင္တားဆီးမႈမ်ားကို လူသိရွင္ၾကားေၾကညာရန္ႏွင့္ ခ်ဳိးေဖာက္သူမ်ားကို အေရးယူ အျပစ္ေပးရန္ အဆိုပါ ေကာ္မတီက ျမန္မာအစိုးရကို ေျပာဆိုလိုက္သည္။

အဆိုပါ ေကာ္မတီက ျမန္မာစစ္အစိုးရ၏ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ကို အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုပံုအေပၚ သေဘာမတူဘဲ၊ အထူးသျဖင့္ ‘အမ်ားျပည္သူအက်ဳိးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္က ဥပေဒႏွင့္အညီ တာဝန္ခ်ထားျခင္း’ ဆိုသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္စာပိုဒ္သည္ အဓမၼလုပ္အားေပး ခိုင္းေစႏိုင္ရန္ လမ္းဖြင့္ေပးထားသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနသည္ဟု ဆံုးျဖတ္သည္။

ထို႔ျပင္ ‘အဓမၼခိုင္းေစျခင္း၊ အတင္းအက်ပ္ ခိုင္းေစျခင္းတို႔ကို အေျခခံဥပေဒ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားက အတိအလင္း တားျမစ္ထားသည္ ဆိုေစဦး၊ ဥပေဒတရပ္ရပ္ ျပဳလုပ္၍ ဤကိစၥမ်ားကို ျပဳလုပ္ေစႏိုင္သျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းပံု ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားမွာ အလုပ္မျဖစ္ႏိုင္’ ဟု ေကာ္မတီ၏ ယင္း၏ထင္ျမင္ခ်က္ကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုထားသည္။

သို႔ေသာ္ စစ္အစိုးရကမူ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ေမလအတြင္းက က်င္းပခဲ့ေသာ ဆႏၵခံယူပြဲတြင္ ၉ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ေသာ မဲေပးသူမ်ားက ေထာက္ခံခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆိုကာ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အခန္း (၈) အပိုဒ္ ၁၅ ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ျဖစ္ေသာ ‘ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ဥပေဒက်ဴးလြန္၍ ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္း ခံရသျဖင့္ အလုပ္ဒဏ္ ထမ္းေဆာင္ခိုင္းျခင္းႏွင့္ အမ်ားျပည္သူအက်ဳိးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္က ဥပေဒႏွင့္အညီ တာဝန္ခ်ထားျခင္းမွတပါး အဓမၼခိုင္းေစျခင္းကို တားျမစ္သည္’ ဟူေသာ စာပိုဒ္ကို ရည္ညႊန္းကာ ေကာ္မတီ၏ အျမင္ကို ျပစ္တင္ေမာင္းမဲေျပာဆိုလိုက္သည္။

ILO အဖြဲ႔ၾကီးက ဥပေဒျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းေပးေရးအတြက္ ခ်က္ခ်င္း အေရးယူေဆာင္ရြက္ပါရန္ ေတာင္းဆိုေနေသာ စာပိုဒ္မ်ားမွာလည္း အဆိုပါ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အခန္း ၈ အပိုဒ္ ၁၅ (ပုဒ္မ ၃၅၉) ႏွင့္ ေက်းရြာမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕မ်ား ဥပေဒမ်ားတို႔ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားပင္ ျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ITUC) က တင္ျပတိုင္တန္းခဲ့ေသာ စာမ်က္ႏွာ ၆ဝဝ ပါ အဓမၼ လုပ္အားေပးခိုင္းေစျခင္း အေထာက္အထားမ်ားကို တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္အေနႏွင့္ ျမန္မာစစ္အစိုးရသည္ ထိုသို႔ တင္ျပတိုင္တန္းလာေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ကိုင္တြယ္အေရးယူ ေျဖရွင္းေပးရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ၿပီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေထြေထြ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ယခင္ထုတ္ျပန္ထားေသာ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားကိုသာ ၾကက္တူေရြးလို တစာစာ ရြတ္ေနခဲ့သည္။ အစိုးရ၏ ရပ္တည္ခ်က္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေထာက္ခံတင္ျပႏိုင္ေသာ သက္ေသခံခ်က္မ်ားကိုလည္း တင္ျပႏိုင္ျခင္း မရွိခဲ့ဟု ILO ေကာ္မတီက စြပ္စြဲေျပာဆိုလိုက္သည္။

ITUC က တင္ျပခဲ့ေသာ အေထာက္အထားမ်ားတြင္ ကရင္ႏွင့္ ခ်င္းေက်းရြာမ်ားတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္က တိုက္႐ိုက္ ေတာင္းဆိုခိုင္းေစေသာ အဓမၼလုပ္အားေပး ျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚေဒသ ဆိုင္ကလံုး မုန္တိုင္းဒဏ္ခံ ေဒသမ်ားတြင္ ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား၌ အဓမၼလုပ္အားေပးခိုင္းေစျခင္း ကိစၥမ်ား ပါဝင္သည္။

ဤသို႔ အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္ မႈခင္းအျဖစ္အပ်က္ ၃ ခုမွအပ မည္သည့္ စစ္ဖက္ဝန္ထမ္းကိုမွ် တာဝန္ရွိေၾကာင္း အေရးယူခဲ့ျခင္းမ်ဳိး မရွိဘဲ၊ အဆိုပါ ကိစၥရပ္ ၃ ခုတြင္လည္း လစာေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊ ရာထူးတိုးမႈကို ရပ္ဆိုင္းထားျခင္း တို႔ကိုသာ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္အတိုင္း သတိေပးျခင္း မျပဳလုပ္ခဲ့ဟု ေကာ္မတီက ယင္း၏ ေတြ႔ရွိဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ကာကြယ္ေျပာၾကားသည့္အေနႏွင့္ ျမန္မာစစ္အစိုးရကုိ သတိေပးေျပာၾကားခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ တ႐ုတ္၊ အိႏၵိယႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံမ်ားအဖြဲ႔ (ASEAN) တို႔ကမူ ျမန္မာစစ္အစိုးရဘက္မွ ဝင္ေရာက္ကာကြယ္ ေျပာဆိုေပးခဲ့ၾကၿပီး တ႐ုတ္ႏွင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံတို႔က ျမန္မာစစ္အစိုးရ၏ အဓမၼ လုပ္အားေပးခိုင္းေစမႈ ရပ္တန္႔ေရးအတြက္ ယေန႔အထိ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကိုသာ အဓိကထား ေျပာဆိုလုိၾကသည္။ စကၤာပူႏိုင္ငံကမူ အဓမၼ လုပ္အားေပး ခိုင္းေစမႈကိစၥႏွင့္ ဆက္စပ္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ကိစၥရပ္ကို တင္ျပအေရးဆိုခဲ့ၾကသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ေဝဖန္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သူမ၏ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္သည္ဟူေသာ စြပ္စြဲခ်က္ျဖင့္ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွာ အမႈဆိုင္ေနရသည္။ အကဲခတ္ႏွင့္ ေဝဖန္သူအမ်ားအျပားကမူ ဤစြပ္စြဲခ်က္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးအရ စြဲဆိုခ်က္သက္သက္မွ်သာ ျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္ေနၾကသည္။

ဒီမိုကေရစီနည္းအရ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခံရေသာ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ဦးႏု၏ လက္ထက္တြင္ အာဆီယံအဖြဲ႔ဝင္ ဖီလစ္ပိုင္၊ ဗီယက္နမ္ ႏိုင္ငံတို႔ထက္ အႏွစ္ ၅ဝ ေစာ၍ အဓမၼ လုပ္အားေပး ခိုင္းေစျခင္းစာခ်ဳပ္ကို ၁၉၅၅ ခုႏွစ္က အတည္ျပဳလက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။

အဆိုပါ ၁၉၃ဝ ခုႏွစ္ စာခ်ဳပ္ကို အတည္မျပဳရေသးသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားထဲတြင္ အေမရိကန္၊ တ႐ုတ္၊ ကေနဒါ ၃ ႏိုင္ငံ ပါဝင္သည္။

အဓမၼ လုပ္အားေပး ခိုင္းေစျခင္း ကိစၥရပ္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရာတြင္ အျမင့္ဆံုး အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္သည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ရာဇဝတ္မႈခံု႐ံုးသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေျခအေနအား လႊဲေျပာင္းတိုင္တန္းရန္ ကိစၥကိုမူ ေကာ္မတီက ဆန္႔က်င္ရန္ ဆံုးျဖတ္သည္။

No comments :

Post a Comment

မဂၤလာပါ။ကၽြန္ေတာ္အတြက္ အားတစ္ခုေပါ့။

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...